تبلیغات
موفقیت شغلی - حل مساله

موفقیت شغلی

انسان زاییده افکار خود می باشد , هر عامل بیرونی که فرد با آن مواجه می شود بی شک یک عامل درونی آن را ایجاد کرده است.

 

حل مساله

 

نوع مطلب :موفقیت ،

نوشته شده توسط:محمد امین

بازسازی دنیا :
پدر روزنامه می‌خواند اما پسر كوچكش مدام
مزاحمش می‌شود. حوصله پدر سر رفت و
صفحه‌ای از روزنامه را كه نقشه جهان
را نمایش
می‌داد جدا و قطعه قطعه كرد و به پسرش داد
.
"بیا! كاری برایت دارم. یك نقشه دنیا به تو می‌دهم،
ببینم می‌توانی آن را دقیقاً همان طور كه هست
بچینی؟"
و دوباره سراغ روزنامه اش رفت. می‌دانست
پسرش تمام روز گرفتار این كار است. اما یك
ربع
ساعت بعد، پسرك با نقشه كامل برگشت
.
پدر با تعجب پرسید: "مادرت به تو جغرافی یاد
داده؟"
پسر جواب داد: "جغرافی دیگر چیست؟ پشت این
صفحه تصویری از یك آدم
بود. وقتی توانستم آن آدم
را دوباره بسازم، دنیا را هم دوباره ساختم."


آموزه های حكایت :

راه-
حل مسئله باید به ابعاد مختلف مسئله توجه كرد
 
برخی- اوقات حل یك مسئله به روش غیرمستقیم امكانپذیر است.
 

-
حل یك مسئله ساده‌تر ممكن است منجر به حل یك مسئله
پیچیده‌تر شود.

-اگر آدم ها درست شوند، دنیا درست خواهد شد.